Algemene voorwaarden

Bij deze algemene voorwaarden wordt er in duidelijke taal uitgelegd wat de regels zijn die gehanteerd worden bij retraite Sicilië. Zoals hoe en wanneer de betalen plaats vind, welke garanties er geboden worden en wat de annuleringsvoorwaarden zijn. Bekijk zelf, voordat je de retraite boekt, of de algemene voorwaarden duidelijk voor je zijn. Zo niet, neem gerust contact op voor vragen.

 Algemene voorwaarden retraite Sicilië

Deze Algemene Voorwaarden van Eefje Jacobs van retraite Sicilië hebben betrekking op alle activiteiten van het programma, vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door Eefje Jacobs van Retraite Sicilië onderdeel van Eefje Jacobs KvK 73817694. 

1. Definities
1. Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan de retraite naar Sicilië.
2. Uitvoerders: Eefje Jacobs en andere personen die activiteiten aanbieden tijdens deze retraite
3. Retraite: Het door uitvoerder georganiseerde retraite en alle yoga, meditatie lessen, workshops, wandelingen en alle andere activiteiten georganiseerd door uitvoerders tijdens de retraite.
4. Retraite kosten: De prijs van de retraite, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of het volgen van de retraite.
5. Schade: Alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

2. De overeenkomst
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens de retraite naar Sicilië.
2. Op het moment dat deelnemer te kennen geeft zich aan te melden voor de retraite gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en met de betaling van de verschuldigde kosten.
3. Deelname aan de retraite en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerders voorafgaand, tijdens, en direct na de retraite  (zoals het vervoer naar en van de locatie), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
4. Deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de retraite, dan wel de lessen te melden aan de uitvoerders. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (behandelend) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen voordat u zich aanmeldt voor de retraite.
5. Uitvoerders kunnen deelname weigeren op basis van gezondheid of wanneer dit anderszins niet passend wordt geacht.

3. Deelname
1. Een Deelnemer kan deelnemen aan de retraite nadat zij zich vooraf bij Uitvoerders heeft aangemeld via het inschrijfformulier op de website www.retraite-sicilie.nl.
2. Een plaats voor de retraite is pas gegarandeerd voor Deelnemer nadat Uitvoerders een e-mail ter bevestiging van deelname heeft gestuurd aan Deelnemer.

4. Betaling
1. Na Inschrijving voor de retraite, dient de retraite-kosten, na ontvangst factuur, binnen 2 weken te voldoen op rekening NL25KNAB0410845574, t.n.v. E Jacobs, o.v.v. factuurnummer.
2. Bij niet tijdige betaling hebben Uitvoerders het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van haar betalingsverplichting.
3. Uitvoerders bieden een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen bij retraite. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens de retraite, bijvoorbeeld een bijgeboekte massage, individuele begeleiding en vervoer. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan de retraite op de bovengenoemde rekening. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling ter plekke contant, of per digitale overschrijving plaats. Alleen bij uitzondering kan na levering van de afwijkende dienst per bankoverschrijving betaald worden, waarbij het te betalen bedrag binnen 7 dagen op de bovengenoemde rekening dient te zijn gestort: o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende datum.

5. Annulering door deelnemer
1. Annulering van deelname aan de retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@retraite-sicilie.nl en is geldig na de bevestiging van annulering van de Uitvoerders. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
2. Vanaf aanmeldingsdatum tot 60 dagen voor aanvang van de retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retraite-kosten in rekening worden gebracht.
3. Binnen 60 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 75% van de retraite-kosten in rekening worden gebracht.
4. Indien Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de retraite, wordt 100% van de retraite-kosten in rekening gebracht.
5. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite, worden de reeds betaalde retraite-kosten niet terugbetaald.
6. Indien de Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, maar alleen na overleg met Uitvoerders en mits met de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang aan Uitvoerders zijn doorgegeven per mail.
6. Deelname aan het programma tijdens de retraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde retraite-kosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
7. Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar om onvoorziene kosten van annulering te dekken.

6. Annulering en wijziging door Uitvoerders
1. Uitvoerders behouden zich het recht om de retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals een uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen). In geval van het bovenstaande worden de door de Deelnemers reeds betaalde retraite-kosten volledig vergoed door Uitvoerders.
2. Uitvoerders behouden zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de retraite-kosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de retraite, lessen, workshops, massages en coaching sessies ten allen tijde te wijzigen.
3. Uitvoerders zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kan bijvoorbeeld een geplande wandeling geen doorgang vinden. Uitvoerders zullen in dit geval desgewenst een vervangende activiteit aanbieden.

 7. Aansprakelijkheid en risico acceptatie
1. Uitvoerders verplichten zich de retraite naar inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Uitvoerders zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de retraite, inclusief alle activiteiten tijdens de retraite en vervoer naar en van de retraite. Deelnemer neemt deel aan de retraite (en alle activiteiten binnen de retraite) op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerder geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
3. Door aan de retraite deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

8. Privacy en geheimhouding
1. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen buiten de betrokken Uitvoerders.
2. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de retraite en die tijdens de retraite worden uitgewisseld.
3. Deelnemer geeft hierbij toestemming dat Uitvoeders het gemaakte beeldmateriaal tijdens de retraite week mag gebruiken voor commerciële doeleinde en social media. Mits Deelnemer niet voorafgaand aan de retraite schriftelijk (per email) heeft aangegeven hiermee niet akkoord te gaan.

9. Toepasselijkheid en geschillen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerders betreffende deelname aan de retraite en alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen of houden van workshops, coaching en andere vormen van de retraite, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerders.
3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.
4. De praktijk van Eefje Jacobs is aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
5. Mochten er klachten zijn, dan is de Deelnemer gehouden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de retraite schriftelijk te melden aan de Uitvoeders, bij gebreke waarvan het recht van Uitvoeders/Deelnemer om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
3. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het Quasir via bemiddeling@quasir.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

10. Intellectueel eigendom
1. Het aangeboden studiemateriaal is intellectueel eigendom van Eefje Jacobs.
2. Hieruit vloeit voort dat de deelnemer materiaal als readers, documenten en beeldmateriaal alleen kan toepassen voor eigen gebruik en dat betreffende materiaal niet aan derden wordt verstrekt.
3. Deelnemer realiseert zich dan de methodiek ontwikkelt door Eefje Jacobs en dat de in de workshops aangereikte materie, methodieken en werkwijze alleen kan worden gebruikt voor eigen gebruik en niet voor het geven van les voor derden.

Privacyverklaring Retraite

In deze privacy verklaring kun je lezen welke gegevens worden vastgelegd, wat er met deze gegevens wordt gedaan, wat het doel daarvan is en hoe lang deze worden bewaard.

Overkoepelend kan van deze gegevens gezegd worden dat deze alleen worden vastgelegd om de deelnemer tijdens de activiteiten zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij worden deze gegevens zo zorgvuldig mogelijk in behandeling genomen en zo veilig mogelijk bewaard.

Per deelnemer worden de volgende gegevens vastgelegd
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Dit wordt gedaan via het inschrijfformulier. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk in behandeling genomen. Daarnaast worden gegevens niet doorgegeven aan derden.

Verwerking van gegevens, bescherming en beveiliging
De persoonsgegevens worden alleen bewaard op een beveiligde plek. Deze gegevens worden verder niet verwerkt.

Beschikbaarheid en wijziging
1. Gegevens die worden vastgelegd kunnen door de Deelnemer worden opgevraagd.
2. Bij wijziging van gegevens i.v.m. verhuizing of anderzijds worden deze door de Deelnemer doorgegeven.
3. Op verzoek van de Deelnemer kunnen de gegevens die zijn vastgelegd uit het systeem worden verwijderd.

Bewaartermijn
1. Persoonsgegevens worden gedurende een periode van 7 jaar na laatste deelnamedatum bewaard in de administratie.
2. Desgevraagd kunnen gegevens eerder worden verwijderd. De Deelnemer kan daartoe een verzoek doen per mail.

Privacyverklaring Website

Deze website heeft als doel jou zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kun je lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.
1. Op de website kan worden gewerkt met cookies. Deze cookies zijn anoniem en kunnen je helpen bij het zoeken naar informatie.
2. De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Bij fouten zal je daarvan altijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Overige

1. Bij aanmelding voor de retraite geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze bovenstaande privacy verklaring.
2. Eefje Jacobs behoud zich het recht toe om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

De huidige privacy verklaring is bijgewerkt op 1 januari 2022.

 

Ga je mee op retraite naar het zonnige Sicilië?